Giới thiệu chung

Phòng Thanh tra giáo dục là đơn vị thuộc Trường có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động trong trường.

 

Liên kết

Liên kết tiện ích