Giới thiệu chung

Phòng Thanh tra giáo dục là đơn vị thuộc Trường có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động đào tạo trong trường.

 

Liên kết

Liên kết tiện ích