Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

— Phòng Thanh tra giáo dục có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra.

— Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động trong trường.

Nhiệm vụ

— Thanh tra việc thực hiện các chính sách và pháp luật về giáo dục.

— Thanh tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, quy chế thi, việc cấp văn bằng chứng chỉ đối với tất cả các bậc học, các khóa đào tạo của trường.

— Thanh tra việc đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy và học.

— Thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp đối với giảng viên và cán bộ viên chức trong trường.

— Giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực giáo dục – đào tạo theo quy định hiện hành.

 

Liên kết

Liên kết tiện ích