Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

Hoạt động thanh tra giáo dục của Trường là hoạt động thanh tra nội bộ, giúp Hiệu trưởng  phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của Trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế nhà trường; giúp đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của nhà trường theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

— Thanh tra việc thực hiện các chính sách và pháp luật về giáo dục.

— Thanh tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, quy chế thi, việc cấp văn bằng chứng chỉ đối với tất cả các bậc học, các khóa đào tạo của trường.

— Thanh tra việc đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy và học.

— Thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp đối với giảng viên và cán bộ viên chức trong trường.

— Tiếp nhận, xác minh và kiến nghị giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực giáo dục – đào tạo theo quy định hiện hành.

 

Liên kết

Liên kết tiện ích