Lịch sử hình thành

- Tiền thân của Phòng Thanh tra giáo dục là Phòng Khảo thí và Thanh tra đào tạo được thành lập ngày 20/5/2004 theo quyết định số 16/QĐ/ĐHMKT/TC của Hiệu trưởng trường ĐH bán công Marketing.

- Năm 2010, Phòng Thanh tra giáo dục được tách ra từ phòng Khảo thí và Thanh tra đào tạo căn cứ theo Quyết định số 1610/QĐ-ĐHTCM, ngày 13/10/2010 của Hiệu trưởng trường ĐH Tài chính – Marketing

 

Liên kết

Liên kết tiện ích