Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 đối với các cơ sở GDĐH, trường TCCN

Email In PDF.

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học;
Các trường trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013 - 2014 đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp như sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Kiện toàn tổ chức thanh tra theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp.

2. Tổ chức quán triệt Luật Thanh tra năm 2010;  Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Luật Giáo dục Đại học năm 2012; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra trong ngành giáo dục. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan thanh tra cấp trên tổ chức.

3. Bám sát nội dung nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013 – 2014 để xây dựng kế hoạch thanh tra của đơn vị trình Giám đốc, Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Xây dựng kế hoạch và cơ chế phối hợp giữa Phòng (ban) thanh tra với Ban thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Attachments:
Download this file (7496TTr.doc)7496TTr.doc[ ]67 Kb
 

Liên kết

Liên kết tiện ích