Báo cáo giám sát cơ sở Học kỳ Đầu năm 2019  
Báo cáo nhanh giám sát cơ sở tháng 01.2019  
Kế hoạch thanh tra năm 2017  
Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017  
Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017