Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2024  
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024  
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023  
Báo cáo tổng hợp giám sát cơ sở năm 2020  
Báo cáo tổng hợp giám sát cơ sở học kỳ cuối năm 2020  
Báo cáo nhanh công tác kiểm tra tình hình giảng dạy Online học kỳ giữa năm 2020  
Báo cáo tổng hợp giám sát cơ sở năm 2019  
Báo cáo giám sát cơ sở Học kỳ Cuối năm 2019  
Báo cáo giám sát cơ sở Học kỳ Giữa năm 2019  
Báo cáo giám sát cơ sở Học kỳ Đầu năm 2019