Báo cáo tổng hợp giám sát cơ sở năm 2020  
Báo cáo tổng hợp giám sát cơ sở học kỳ cuối năm 2020  
Báo cáo nhanh công tác kiểm tra tình hình giảng dạy Online học kỳ giữa năm 2020  
Báo cáo tổng hợp giám sát cơ sở năm 2019  
Báo cáo giám sát cơ sở Học kỳ Cuối năm 2019  
Báo cáo giám sát cơ sở Học kỳ Giữa năm 2019  
Báo cáo giám sát cơ sở Học kỳ Đầu năm 2019  
Báo cáo nhanh giám sát cơ sở tháng 01.2019  
Kế hoạch thanh tra năm 2017  
Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017