QT - Quy trình giám sát thi bằng hình thức trực tuyến  
QĐ - Ban hành quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị , phản ánh tại Trường  
QT - Quy trình thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của giảng viên tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QT - Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  
QT - Quy trình thanh tra, kiểm tra kỳ thi, chấm khóa luận, đánh giá luận văn, luận án và xét tốt nghiệp tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QT - Quy trình tiến hành một cuộc Thanh tra nội bộ Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QĐ - Ban hành Quy trình thanh tra kiểm tra các kỳ thi; chấm khóa luận, đánh giá luận văn, luận án và xét tốt nghiệp tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QĐ - Về việc thành lập Phòng Thanh tra giáo dục  
BC - Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra  
QĐ - Quy định về trình tự thủ tục tiến hành Thanh tra nội bộ