QĐ - Về việc thành lập Phòng Thanh tra giáo dục  
BC - Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra  
QĐ - Quy định về trình tự thủ tục tiến hành Thanh tra nội bộ  
QĐ - Ban hành Nội quy tiếp công dân Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QĐ - Về việc ban hành Quy định hoạt động Thanh tra giáo dục