QĐ - Ban hành Quy định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QĐ - Về tổ chức Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QĐ - Ban hành nội quy tiếp công dân tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QĐ - Ban hành quy định về tiếp công dân tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QT - Quy trình giám sát thi bằng hình thức trực tuyến  
QĐ - Ban hành quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị , phản ánh tại Trường  
QT - Quy trình thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của giảng viên tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QT - Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  
QT - Quy trình thanh tra, kiểm tra kỳ thi, chấm khóa luận, đánh giá luận văn, luận án và xét tốt nghiệp tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QT - Quy trình tiến hành một cuộc Thanh tra nội bộ Trường Đại học Tài chính - Marketing