QĐ - Ban hành quy định về tiếp công dân tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QĐ - Ban hành nội quy tiếp công dân tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QT - Sơ đồ và Quy trình Giải quyết, Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị