CV - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra  
CV - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra kiểm tra nội bộ niên học 2022-2023  
QĐ - Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi  
TT - Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của Đại học, Trung cấp chuyên nghiệp  
TT - Hướng dẫn thanh tra trong lĩnh vực giáo dục