QĐ - Ban hành Quy định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Đại hội Chi bộ Phòng Thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2022 - 2025  
QĐ - Về tổ chức Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QĐ - Ban hành nội quy tiếp công dân tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QĐ - Ban hành quy định về tiếp công dân tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QT - Quy trình giám sát thi bằng hình thức trực tuyến  
Báo cáo tổng hợp giám sát cơ sở năm 2020  
Báo cáo tổng hợp giám sát cơ sở học kỳ cuối năm 2020  
Báo cáo nhanh công tác kiểm tra tình hình giảng dạy Online học kỳ giữa năm 2020  
Đại hội Chi bộ Phòng Thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2020 - 2022